หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล คอกควาย ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
นายศิริ สุกใส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
 
 
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว2214 14 ก.พ. 2566
แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการในระบบ New GFMIS Thai เกี่ยวกับการนำส่งเงินงบประมาณกรณีเบิกเกินส่งคืน และการนำส่งเงินนอกงบประมาณฝากคลัง กรณีส่งคืนฝากคลัง ผ่านระบบ KTB Corporate Online กค. มท 0803.3/ว695 [เอกสารแนบ] 13 ก.พ. 2566
กำหนดการคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารีที่เห็นสมควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2566 กศ. มท 0816.3/ว698 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 13 ก.พ. 2566
การประชุมเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติเรื่อง การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น (Youth Participation on Local Governance : International Knowledge Exchange Forum) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว693 13 ก.พ. 2566
ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองที่เรียกไปเป็นพยานบุคคลหรือพยานผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาพิพากษาคดี ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.5/ว566 13 ก.พ. 2566
แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว675 13 ก.พ. 2566
การปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัด กสว. มท 0820.2/ว1062 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 13 ก.พ. 2566
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบผลการดำเนินการโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษา ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว612 10 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์รางวัล UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable Development ปี 2566 กศ. มท 0816.3/ว679 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [แบบฟอร์มใบสมัคร] 10 ก.พ. 2566
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าใช้งานระบบงานสุขาภิบาลอาหาร (Foodhandler) กสธ. มท 0819.2/ว613 10 ก.พ. 2566
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสุขาภิบาลอาหาร (Foodhandler)กสธ. มท 0819.2/ว674 10 ก.พ. 2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรออนไลน์ Coding for All - ฉลาดคิดพิชิตยุคดิจิทัล กศ. มท 0816.3/ว617 10 ก.พ. 2566
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว599 [หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ 2566 งบดำเนินงาน ของส่วนภูมิภาค] [บัญชีค่าตอบแทน] 10 ก.พ. 2566
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการแจ้งคำสั่งการสั่งจ่ายบำเหน็จบำนาญทางระบบ Digital Pension กค. มท 0803.3/ว614 10 ก.พ. 2566
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว591 10 ก.พ. 2566
นโยบายของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการส่งเสริม (รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย) ในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว610 [แนวทางรำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย] [แนวทางการบูรณาการ] [กิจกรรมส่งคลิป รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย] 10 ก.พ. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว583 10 ก.พ. 2566
แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว594 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 10 ก.พ. 2566
การบริหารจัดการโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กศ. มท 0816.3/ว593 9 ก.พ. 2566
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566 สน.บถ. มท 0809.2/ว23 9 ก.พ. 2566
<< หน้าแรก...     4      5      6      7     (8)     9      10      11      12     ....หน้าสุดท้าย >> 1,147
 
 
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
ประมวลผลสำรวจ
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.คอกควาย
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
ยินดีให้บริการประชาชน
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-262-8367
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
โทร : 056-984271
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
จำนวนผู้เข้าชม 14,753,942 เริ่มนับ 15 พ.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com

 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10