หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ปิดหน้าต่าง
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลคอกควาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลคอกควาย
บุคลากร อบต.คอกควาย
ศาสนสถานในตำบลคอกควาย
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
นายจำนงค์ แก้วพะเนียง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
1
2
3
4
5
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมา พัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
นายจำนงค์ แก้วพะเนียง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
 
กิจกรรม
Activities
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจการสภา
Council
 
 


-กิจการสภา- [ 23 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 93 
 
 
 
 
วีดิทัศน์
Video
 


-VDO วีดิทัศน์- [ 23 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 186 
 
 
   
ข่าวสาร  
news  
   
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
ข่าวกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
   
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) จำนวน 1 รายการ ของกองคลัง อง [ 28 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) จำนวน 1 รายการ ของกองคลัง โด [ 7 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) จำนวน 5 รายการ ของกองคลัง อง [ 17 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
 
 
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
   
 
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำวันที่ 19 เดือนธันวาคม พ.ศ.2562 [ 19 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 3 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ธ.ค. 2562 ]   อ่าน 1 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ประจำเด [ 29 พ.ย. 2562 ]   อ่าน 7 
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
   
 


จ้างโครงการจัดสวนหย่อมบริเวณหน้าป้าย อบต.คอกควาย ของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำ [ 16 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ถ่านชาร์จ (แพ็ค 4 ก้อน ) ขนาด 800 mAh โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 16 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ถ่านชาร์จ (แพ็ค 4 ก้อน) ขนาด 1,000 mAh โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 16 พ.ค. 2562 ]

 
 
 
 
 
   
ข่าวสารภายนอก  
   
   
 
   
 
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2562 กสธ. มท 0819.2/ว140  [ 16 ม.ค. 2563 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะ ค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค สน.คท. มท 0808.2/ว254  [ 16 ม.ค. 2563 ]
กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/วส142  [ 15 ม.ค. 2563 ]
การรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0808.3/ว119  [ 15 ม.ค. 2563 ]
ข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว461  [ 15 ม.ค. 2563 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว กพส. มท 0810.6/ว129  [ 15 ม.ค. 2563 ]
ขอขยายระยะเวลาเปิดระบบการโอนเงินค่าลงทะเบียบตามโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว121  [ 15 ม.ค. 2563 ]
การรายงานข้อมูลประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว126 [แบบฟอร์มฯ]  [ 14 ม.ค. 2563 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 ฯ สน.คท. มท 0808.2/468-543 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ม.ค. 2563 ]
กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว123 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 ม.ค. 2563 ]
การประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงให้กับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว110  [ 13 ม.ค. 2563 ]
สาร อสถ. นายประยูร รัตนเสนีย์ เนื่องในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2563 กศ. มท 0816.3/ว109  [ 13 ม.ค. 2563 ]
ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Rural Development กพส. มท 0810.2/ว95  [ 13 ม.ค. 2563 ]
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง หรือวิจัยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ได้จดทะเบียน พ.ศ. 2562 กสธ. มท 0819.2/ว87  [ 13 ม.ค. 2563 ]
การรายงานแบบติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว84 [รายชื่อศูนย์ฯ]  [ 13 ม.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว104  [ 13 ม.ค. 2563 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว5  [ 13 ม.ค. 2563 ]
การกำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์และแนวทางปฏิบัติการยื่นขอหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สน.คท. มท 0808.2/ว89 [เอกสารแนบ]  [ 13 ม.ค. 2563 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ด่วน สน.คท. มท 0808.3/ว76 [อบจ.] [อบต.]  [ 13 ม.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว94  [ 10 ม.ค. 2563 ]
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) และการบันทึกข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว92  [ 10 ม.ค. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2563 รุ่นที่ 16 - 20 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว90 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 10 ม.ค. 2563 ]
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กต. มท 0818.2/ว150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 10 ม.ค. 2563 ]
ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ กสธ. มท 0819.3/ว83  [ 10 ม.ค. 2563 ]
ประกาศ ก.จ. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว4  [ 10 ม.ค. 2563 ]
 
   
 
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล [ 22 ต.ค. 2553 ]   
โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา [ 21 ต.ค. 2553 ]   
(ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.1/910) ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ "หนึ่งใจ...ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทย" [ 20 ต.ค. 2553 ]   
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2553 (เทศบาลเมืองอุทัยธานี) [ 20 ต.ค. 2553 ]   
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2553 (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ) [ 20 ต.ค. 2553 ]   
โครงการฝึกอบรมทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคตของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ด่วนที่สุด) (ขอส่งสำเนาหนังสือมาเป็นการประสานล่ [ 18 ต.ค. 2553 ]   
(ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 13883) แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 [ 14 ต.ค. 2553 ]   
(ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 13881) แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554  [ 14 ต.ค. 2553 ]   
กฏ ก.พ.ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553 [ 14 ต.ค. 2553 ]   
การดำเนินการกรณี ก.พ.ค.มีคำวินิจฉัย หรือ ก.พ.มีมติให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ [ 14 ต.ค. 2553 ]   
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ "หนึ่งใจ...ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทย" [ 14 ต.ค. 2553 ]   
(ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 13864) การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2554 [ 14 ต.ค. 2553 ]   
(ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 13862) การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2554 [ 14 ต.ค. 2553 ]   
ประกาศกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา [ 13 ต.ค. 2553 ]   
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ "หนึ่งใจ...ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทย" [ 12 ต.ค. 2553 ]   
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี [ 12 ต.ค. 2553 ]   
การรายงานฐานข้อมูล 45 กลุ่มเรื่อง 32 ตัวชี้วัด [ 12 ต.ค. 2553 ]   
การเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานในต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 ต.ค. 2553 ]   
ตอบข้อหารือการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 [ 7 ต.ค. 2553 ]   
เชิญชวนร่วมโครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กไทย "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า" [ 7 ต.ค. 2553 ]   
 
   
 
อบต.ประดู่ยืน ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้าง คสล. สายข้างโรงเรียนชุมชนบ้านประดู่ยืน หมู่ 2 [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.หนองสระ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกส [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองสระ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดกิ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.หนองสระ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของขวัญกระเป๋าใส่เครื [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.หนองสระ ประกาศเทศบาลตำบลหนองสระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำดอกไม้แห้งใช [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ประดู่ยืน ประกาศผู้ชนะโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคพร้อมเครื่องติดตั้งสูบน้ำ หมู [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ประดู่ยืน ประกาศสัญญาโครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคพร้อมเครื่องติดตั้งเครื่ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ประดู่ยืน กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ประดู่ยืน วันเด็กแห่งชาติ 2563 [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.โคกหม้อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพา [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ประดู่ยืน พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองหลวง กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามโครงการจิตอาสา \"เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.เขากวางทอง ตรวจเยี่ยมบ้านคนพิการที่ขอรับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ไผ่เขียว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประปา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ลานสัก องค์การบริหารส่วนตำบลลานสัก จัดโครงการจัดงานรัฐพิธี [ 17 ม.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
เว็บไซต์ อบต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (8 มิ.ย. 2562)    อ่าน 3578  ตอบ 1  
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
 
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านได้มากี่สุด
  ด้านการศึกษา
  ด้านอินเทอร์เน็ต
  ด้านประปา
  ด้านไฟฟ้า
   
 
 
 
 
   
OTOP
 
ผลิตภัณฑ์
 
 

ผ้าทอ
 

วัดทองหลาง
   
TRAVEL
 
สถานที่สำคัญ
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
ประมวลผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Eartn
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
ภาษีป้าย
 
ภาษีบำรุงท้องที่
 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร 056-984-271
นางศุภรัตน์ กรัณย์เมธากุล
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
 
 
คู่มือประชาชน
 
 
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-984-271
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
โทร : 056-984-272 , 056-984-310
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
จำนวนผู้เข้าชม 1,506,988 เริ่มนับ 15 พ.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com

 
 
นโยบายเว็บไซต์ l นโยบบายความคุ้มครอง l นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย l แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
 
เทศบาลเมืองชุมแสง