หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลคอกควาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลคอกควาย
บุคลากร อบต.คอกควาย
ศาสนสถานในตำบลคอกควาย
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
.........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
1
2
3
4
5
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมา พัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
............................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
 
 
กิจกรรม
Activities
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจการสภา
Council
 
 
 
 
 
 
วีดิทัศน์
Video
 
 
 
   
ข่าวสาร  
news  
   
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
ข่าวกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงเสริม [ 26 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 218 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซม ปรับป [ 15 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 311 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย เรื่อง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 26 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 359 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการสร้างถ [ 26 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 313 
 
 
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้ [ 13 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 8 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุค [ 5 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 10 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเ [ 4 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 14 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
   
 


จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านทองหลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการต่างๆ รายนางสาวปนัดดา เพ็ชรดี (ตั้งแต่ 10 มกราคม 2565-31 มีนาคม 25 [ 5 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการต่างๆ รายนายอภิวุฒิ ทองวัชรากร (ตั้งแต่ 4 มกราคม 2565-31 มีนาคม 2 [ 4 ม.ค. 2565 ]

 
 
 
   
ข่าวสารภายนอก  
   
   
 
   
 
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง (วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ) กสธ. มท 0819.2/ว148  [ 18 ม.ค. 2565 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.2/ว156  [ 18 ม.ค. 2565 ]
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว139 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว155  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ....ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว154 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว149  [ 18 ม.ค. 2565 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว147 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
รายงานข้อมูลแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาและผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในระบบสารสนเทศ กสว. มท 0820.3/ว144 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.6/ว142  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นระหว่างไทย-ญี่ปุ่น กพส. มท 0810.2/ว128  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ด่วนที่สุด กม. มท 0804.3/ว343 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ผลการคัดเลือกและประเมินผลงานของท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 กพร. มท 0812/ว143 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/481 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (GFMIS) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว134  [ 17 ม.ค. 2565 ]
ขอเลื่อนการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว133  [ 17 ม.ค. 2565 ]
การประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว131 [เอกสาร]  [ 17 ม.ค. 2565 ]
วิธีปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว132  [ 17 ม.ค. 2565 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.2/ว130  [ 17 ม.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว110  [ 17 ม.ค. 2565 ]
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว127  [ 17 ม.ค. 2565 ]
ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว117  [ 17 ม.ค. 2565 ]
การอบรมใช้งานระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว120  [ 14 ม.ค. 2565 ]
 
   
 
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล  [ 22 ต.ค. 2553 ]  
 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา  [ 21 ต.ค. 2553 ]  
(ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.1/910) ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ "หนึ่งใจ...ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทย"  [ 20 ต.ค. 2553 ]  
 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2553 (เทศบาลเมืองอุทัยธานี)  [ 20 ต.ค. 2553 ]  
 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2553 (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)  [ 20 ต.ค. 2553 ]  
 โครงการฝึกอบรมทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคตของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ด่วนที่สุด) (ขอส่งสำเนาหนังสือมาเป็นการประสานล่  [ 18 ต.ค. 2553 ]  
(ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 13883) แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554  [ 14 ต.ค. 2553 ]  
(ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 13881) แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554  [ 14 ต.ค. 2553 ]  
 กฏ ก.พ.ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553  [ 14 ต.ค. 2553 ]  
 การดำเนินการกรณี ก.พ.ค.มีคำวินิจฉัย หรือ ก.พ.มีมติให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ  [ 14 ต.ค. 2553 ]  
 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ "หนึ่งใจ...ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทย"  [ 14 ต.ค. 2553 ]  
(ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 13864) การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2554  [ 14 ต.ค. 2553 ]  
(ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 13862) การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2554  [ 14 ต.ค. 2553 ]  
 ประกาศกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  [ 13 ต.ค. 2553 ]  
 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ "หนึ่งใจ...ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทย"  [ 12 ต.ค. 2553 ]  
 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี  [ 12 ต.ค. 2553 ]  
 การรายงานฐานข้อมูล 45 กลุ่มเรื่อง 32 ตัวชี้วัด  [ 12 ต.ค. 2553 ]  
 การเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานในต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 ต.ค. 2553 ]  
 ตอบข้อหารือการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  [ 7 ต.ค. 2553 ]  
 เชิญชวนร่วมโครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กไทย "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า"  [ 7 ต.ค. 2553 ]  
 
   
 
อบต.เนินแจง รับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.ลานสัก #ข่าวกิจกรรม ประจำวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.สะแกกรัง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกกกรัง เรื่อง ป้ายประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัต [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านบึง บริการส่งน้ำอุปโภคบริโภคและฉีดน้ำดับฝุ่นบนถนนในตำบล [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.หลุมเข้า ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมทางข้ามสาธารณะ หมู่ที่ 4 ตำบลหลุมเข้า [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.ทุ่งนางาม พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางาม รับผู้ติดเชื้อที่บ้าน หมู่. 1 ตำบลทุ่งนางา [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.เจ้าวัด องค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าวัด ร่วมรณรงค์ ส่งเสริมให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานส่วน [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 46 
อบต.ดงขวาง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือ [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.หนองจอก ประกาศ รับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประ [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.ตลุกดู่ ลงพื้นที่ตรวจเช็คระบบประปาจุดบ้านนางน้ำวนเพื่อแก้ปัญหาระบบน้ำประปาขัดข้องและมอบใ [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.ตลุกดู่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการขุดสระเก็บน้ำ สปก.62 ไร่ เพื่อให้พ่อแม่ พี่น้องชาวตลุก [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.บ่อยาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง ดำเนินการสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพน [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.ลานสัก #ข่าวกิจกรรม ประจำวันอังคารที่ 18 มกราคม 2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
ทต.ลานสัก บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
ทต.ลานสัก ประชาสัมพันธ์ ราคากลางโครงการปรัปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลลานสัก [ 18 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
เว็บไซต์ อบต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (22 พ.ค. 2564)    อ่าน 4823  ตอบ 0  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (17 มี.ค. 2564)    อ่าน 314  ตอบ 0  
จดทะเบียนพาณิชย์ (11 ม.ค. 2564)    อ่าน 375  ตอบ 0  
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
 
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านได้มากที่สุด
  ด้านการศึกษา
  ด้านอินเทอร์เน็ต
  ด้านประปา
  ด้านไฟฟ้า
   
 
 
ระบบฐานข้อมูล Back Office
 
 
 
 
 
   
OTOP
 
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 

ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม/ประเพณี
 

วัดทองหลาง
   
TRAVEL
 
สถานที่สำคัญ
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
ประมวลผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Eartn
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
ภาษีป้าย
 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร 056-984-271
นายพงษ์ศิริ ทองวัชรากร
ปลัด อบต.คอกควาย
 
 
คู่มือประชาชน
 
 
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-984-271
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
โทร : 056-984271
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
จำนวนผู้เข้าชม 8,955,088 เริ่มนับ 15 พ.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com

 
 
นโยบายเว็บไซต์ l นโยบบายความคุ้มครอง l นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย l แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
 
เทศบาลเมืองชุมแสง