หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลคอกควาย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลคอกควาย
บุคลากร อบต.คอกควาย
ศาสนสถานในตำบลคอกควาย
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
นายจำนงค์ แก้วพะเนียง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
1
2
3
4
5
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
 
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมา พัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
 
นายจำนงค์ แก้วพะเนียง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
 
 
กิจกรรม
Activities
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจการสภา
Council
 
 
 
 
 
 
วีดิทัศน์
Video
 
 
 
   
ข่าวสาร  
news  
   
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
ข่าวกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
 
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงเสริม [ 26 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 57 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซม ปรับป [ 15 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 161 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย เรื่อง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 26 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 203 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการสร้างถ [ 26 มี.ค. 2563 ]   อ่าน 186 
 
 
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
 
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการป [ 5 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้ [ 26 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 29 
ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลคอกควาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเต [ 22 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 3 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
   
 


จ้างเหมาบริการต่าง ๆ (รายนายเทวฤทธิ์ แก้วการไร่) ตั้งแต่เดือน เมษายน - กันยายน [ 1 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการต่าง ๆ (รายนางสาวมิ่งขวัญ ทองศรี) ตั้งแต่เดือน เมษายน - กันยายน 2 [ 1 เม.ย. 2564 ]จ้างเหมาบริการต่าง ๆ (รายนางสาวชนาการต์ กระแหน่) ตั้งแต่เดือน เมษายน - กันยายน [ 1 เม.ย. 2564 ]

 
 
 
   
ข่าวสารภายนอก  
   
   
 
   
 
การใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว932  [ 7 พ.ค. 2564 ]
โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว936  [ 7 พ.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว930  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว924 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.4/ว926  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application (คุ้มครองเด็ก) กศ. มท 0816.5/ว906  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว916  [ 7 พ.ค. 2564 ]
รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว923  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว927  [ 7 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 5 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว13 [รายชื่อ]  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว922  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Infrastructure Project Development, Planning and Management ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว913  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว912  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ) กศ. มท 0816.3/ว5940  [ 6 พ.ค. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว918  [ 6 พ.ค. 2564 ]
การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0816.3/ว917  [ 6 พ.ค. 2564 ]
แจ้งแบบรายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว656 [เอกสารแนบ]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ สน.คท. มท 0808.3/ว2536  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2537  [ 5 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว34  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/574  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว33  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.1/ว905  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5871-5874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การเพิ่มช่องทางการถ่ายทอดการประชุมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น ยูทูบ (YouTube) ทางช่อง: กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเฟซบุ๊ก (Facebook) ทางเพจ: ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว904  [ 3 พ.ค. 2564 ]
 
   
 
(ที่ อน 0037.3/ว 14245) การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและการรับชมรายการมหาดไทยชาแนล  [ 22 ต.ค. 2553 ]  
 โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณด้านการศึกษา  [ 21 ต.ค. 2553 ]  
(ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.1/910) ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ "หนึ่งใจ...ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทย"  [ 20 ต.ค. 2553 ]  
 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2553 (เทศบาลเมืองอุทัยธานี)  [ 20 ต.ค. 2553 ]  
 โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2553 (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)  [ 20 ต.ค. 2553 ]  
 โครงการฝึกอบรมทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคตของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ด่วนที่สุด) (ขอส่งสำเนาหนังสือมาเป็นการประสานล่  [ 18 ต.ค. 2553 ]  
(ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 13883) แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554  [ 14 ต.ค. 2553 ]  
(ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 13881) แนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554  [ 14 ต.ค. 2553 ]  
 กฏ ก.พ.ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553  [ 14 ต.ค. 2553 ]  
 การดำเนินการกรณี ก.พ.ค.มีคำวินิจฉัย หรือ ก.พ.มีมติให้ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ  [ 14 ต.ค. 2553 ]  
 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ "หนึ่งใจ...ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทย"  [ 14 ต.ค. 2553 ]  
(ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 13864) การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2554  [ 14 ต.ค. 2553 ]  
(ด่วนที่สุด ที่ อน 0037.3/ว 13862) การดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2554  [ 14 ต.ค. 2553 ]  
 ประกาศกำหนดการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  [ 13 ต.ค. 2553 ]  
 ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ "หนึ่งใจ...ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทย"  [ 12 ต.ค. 2553 ]  
 การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุทัยธานี  [ 12 ต.ค. 2553 ]  
 การรายงานฐานข้อมูล 45 กลุ่มเรื่อง 32 ตัวชี้วัด  [ 12 ต.ค. 2553 ]  
 การเดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานในต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 ต.ค. 2553 ]  
 ตอบข้อหารือการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  [ 7 ต.ค. 2553 ]  
 เชิญชวนร่วมโครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กไทย "คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า"  [ 7 ต.ค. 2553 ]  
 
   
 
อบต.ทุ่งนางาม รับมอบเจลแอลกอฮอล์​ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
อบต.อุทัยเก่า กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 18 
สถ.จ.อุทัยธานี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2 [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
ทต.หนองฉาง ประกาศเทศบาลตาบลหนองฉาง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จาน [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
ทม.อุทัยธานี ประกาศยกเลิก ประกาศเทศบาลเรื่องขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ จำนวน 206 รายกา [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 17 
อบต.ห้วยคต วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยคต นำโดย ท่านนายกณัฐนรี ดีเทีย [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
อบต.หนองกลางดง ออกฉีดวัคซีนโรคปากเปื่อยเท้าเปื่อยให้ฟรีพร้อมมอบยาถ่ายพยาธิให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงโ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
อบต.ท่าซุง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซุง ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุภัยพิบัติ (วาตภัย) [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
อบต.หนองฉาง งานป้องกัน สนับสนุนรถ EMS ในการฉีดวัคซีน ณ รพสต. บ้านเก่า [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
ทต.ทัพทัน โล่รางวัลการประกวดหน่วยงาน องค์กรสถานประกอบการที่ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุดีเด่น [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 20 
ทต.ตลุกดู่ มอบถุงยังชีพ เพื่อให้การช่วยเหลือ ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย ในระยะกักตัว [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
ทต.ตลุกดู่ มอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชน ในเขตพื้นที่ตำบลตลุกดู่ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
อบต.หนองสรวง ประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินตนเองสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเ [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
อบต.หนองยาง รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี รอบ 6 เดือน(พ.ศ 2561 - [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
ทต.หนองฉาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
 
 
 
กระดานสนทนา
 
   
 
tadalafil 40 mg (9 พ.ค. 2564)    อ่าน 2  ตอบ 0  
u 2242 cialis (9 พ.ค. 2564)    อ่าน 2  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.คอกควาย อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 เม.ย. 2564)    อ่าน 4359  ตอบ 0  
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
 
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านได้มากที่สุด
  ด้านการศึกษา
  ด้านอินเทอร์เน็ต
  ด้านประปา
  ด้านไฟฟ้า
   
 
 
 
 
   
OTOP
 
ผลิตภัณฑ์
 
 

ผ้าทอ
 

วัดทองหลาง
   
TRAVEL
 
สถานที่สำคัญ
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
ประมวลผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Eartn
 
 
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
 
ภาษีป้าย
 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
สายตรงปลัด
โทร 056-984-271
นายพงษ์ศิริ ทองวัชรากร
ปลัด อบต.คอกควาย
 
 
คู่มือประชาชน
 
 
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-984-271
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140
โทร : 056-984271
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลคอกควาย
จำนวนผู้เข้าชม 3,874,054 เริ่มนับ 15 พ.ค. 2562 จัดทำโดย : NAXsolution.com

 
 
นโยบายเว็บไซต์ l นโยบบายความคุ้มครอง l นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย l แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 
 
เทศบาลเมืองชุมแสง