องค์การบริหารส่วนตำบล คอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี